Polityka Prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia charakter, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) w ramach naszej oferty online oraz powiązanych stron internetowych, funkcji i treści, a także zewnętrznej obecności online, takiej jak nasz profil mediów społecznościowych (łącznie określane jako „oferta online”). W odniesieniu do użytych terminów, takich jak „przetwarzanie” lub „odpowiedzialny”, odwołujemy się do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

Podmiot odpowiedzialny

YAMATO SCALE GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 13

D-47877 Willich

T +49 (0) 2154 9159-0

F +49 (0) 2154 40626

yamatoscale.com

Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem:

datenschutz@yamatoscale.com

 

Rodzaje przetworzonych danych:

– Dane o stanach (np. Nazwy, adresy).

– Dane kontaktowe (np. E-mail, numery telefonów).

– Dane dotyczące treści (np. wprowadzony tekst, zdjęcia, filmy wideo).

– Dane dotyczące użytkowania (np. Odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu).

– Dane metadane/komunikacyjne (np. Informacje o urządzeniu, adresy IP).

– Informacje o kandydacie/Dane kandydata.

 

Cel przetwarzania

– Zapewnienie oferty online, jej funkcji i zawartości.

– Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikowanie się z użytkownikami.

– Środki bezpieczeństwa.

– Pomiar zasięgu/marketing.

– Aby wypełnić zobowiązania umowne.

– Do celów rekrutacyjnych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu inicjowania działalności i realizacji zamówień, w odniesieniu do wszystkich działań niezbędnych do administrowania, obsługi i konserwacji sprzętu, jak również do celów rekrutacji.

Yamato Scale GmbH wyszukuje najbardziej odpowiednich kandydatów, bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć, religię, ideologię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Nie wymagamy od kandydata żadnych informacji, których nie można wykorzystać zgodnie z Ustawą o ogólnym traktowaniu równym. Nie należy nam wysyłać żadnych poufnych informacji. Ponadto nie należy podawać żadnych niepotrzebnych informacji na temat: chorób lub schorowań, ciąży, pochodzenia etnicznego, przekonań politycznych, przekonań filozoficznych lub religijnych, członkostwa w związku zawodowym, zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego, informacji oszczerczych lub oszczerczych, jak również jako informacje, które nie są istotne dla profilu pracy.

W przypadku, gdy podanie o pracę nie powiedzie się i pod warunkiem, że została wyrażona zgoda na naszej stronie internetowej na przechowywanie danych, Yamato Scale GmbH przechowa przesyłane dane i pliki przez okres sześciu miesięcy, aby móc odpowiedzieć na wszelkie kolejne pytania dotyczące aplikacji. Dane i pliki zostaną usunięte po upływie sześciu miesięcy.

Używane terminy

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej „osobą, której dane dotyczą”); osoba fizyczna jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania, kiedy można zidentyfikować ją bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przydział do identyfikatora takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub jedną lub więcej cech specjalnych, które wyrażają fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

„Przetwarzanie” oznacza jakikolwiek proces przeprowadzany z wykorzystaniem lub bez automatycznych procedur, związanych z danymi osobowymi. Termin ten obejmuje praktycznie każde przetwarzanie danych.

„Osoba odpowiedzialna” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, intytucję lub organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Odpowiednie podstawy prawne

Zgodnie z Art. 13 GDPR informujemy o podstawach prawnych naszego przetwarzania danych. O ile nie podano podstawy prawnej w deklaracji o ochronie danych, zastosowanie ma: Podstawa prawna do uzyskania zgody art. 6 ust. 1 lit. a i Art. 7 RODO, podstawa prawna przetwarzania dla realizacji naszych usług i realizacji działań umownych, a także odpowiedzi na zapytania, Art. 6 (1). b RODO, podstawa prawna przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych Art. 6 (1). c RODO, a podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, Art. 6 pkt 1 lit. d RODO jest podstawą prawną.

Środki bezpieczeństwa

Prosimy o regularne informowanie o treści naszej polityki prywatności. Dostosujemy politykę prywatności, gdy tylko zmiany w przetwarzanych przez nas danych będą tego wymagały. Poinformujemy Państwa, gdy tylko zmiany będą wymagać Państwa uczestnictwa (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

Współpraca z podmiotami przetwarzającymi i stronami trzecimi

Jeśli w ramach przetwarzania danych udostępniamy dane innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym umowę lub stronom trzecim), przekazujemy je lub w inny sposób przyznajemy dostęp do danych, będzie to miało miejsce wyłącznie na podstawie pozwolenia prawnego (np. W przypadku przekazania danych stronom trzecim, zgodnie z wymogami dostawców usług płatniczych, zgodnie z Art. 6 (1) (b) RODO dla realizacji zamówienia), użytkownik zgodził się na obowiązek prawny lub na nasze uzasadnione interesy (np. korzystanie z agentów, webhosterów itp.).

Jeśli zlecimy stronom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tak zwanej „umowy o przetwarzanie kontraktu”, odbywa się to na podstawie art. 28 RWP.

Transfery do państw trzecich

Jeżeli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tj. Poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych stronom trzecim, będzie to miało na celu wypełnić nasze zobowiązania umowne lub przed zawarciem umowy, na podstawie Państwa zgody, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, przetwarzamy lub przetwarzamy dane w kraju trzecim wyłącznie w przypadku spełnienia specjalnych warunków określonych w Artykule 44 i kolejnych RODO. Oznacza to na przykład, że przetwarzanie odbywa się na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznany poziom ochrony danych (np. Dla USA poprzez „Tarczę prywatności”) lub zgodność z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązaniami umownymi (tak zwane „standardowe klauzule umowne”).

Prawa osób, których dotyczą dane

Mają Państwo prawo prosić o potwierdzenie, czy dane dane są przetwarzane i do informacji na temat tych danych, jak również do dalszych informacji i kopii danych zgodnie z Art. 15 GDPR.

Mają Państwo (zgodnie z Art. 16 RODO) prawo do żądania uzupełnienia danych dotyczących Użytkownika lub poprawienia błędnych danych dotyczących Użytkownika.

Mają Państwo (zgodnie z Art. 17 RB) prawo żądać natychmiastowego usunięcia odpowiednich danych lub, alternatywnie, żądania ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z Art. 18 R GDP.

Mają Państwo prawo żądać, aby dane dotyczące Państwa, które Państwo nam przekazali, zostały uzyskane zgodnie z Art. 20 GDPR i zażądać przekazania ich innym osobom odpowiedzialnym.

Mają Państwo (zgodnie z Art. 77 RODO) prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

Wycofanie

Mają Państwo się wycofać (zgodnie z. Art. 7 ust. 3 RODO).

Prawo

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Państwa danych zgodnie z artykułem 21 RBP. Sprzeciw może w szczególności dotyczyć przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.

Pliki cookie i prawo do zgłaszania sprzeciwu w wiadomościach bezpośrednich

„Pliki cookie” to małe pliki przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach cookie można przechowywać różne informacje. Plik cookie jest wykorzystywany przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym przechowywany jest plik cookie) podczas lub po wizycie w ofercie online. Tymczasowe pliki cookie lub „ciasteczka sesyjne” lub „przejściowe pliki cookie” to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika usługi online i zamknięciu przeglądarki. Na przykład w takim pliku cookie zawartość koszyka może być przechowywana w sklepie internetowym lub status logowania. Termin „stały” lub „trwały” odnosi się do plików cookie, które pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład stan logowania można zapisać, jeśli użytkownicy odwiedzą go po kilku dniach. Podobnie w takim cookie mogą być przechowywane zainteresowania użytkowników, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub celów marketingowych. „Plik cookie stron trzecich” odnosi się do plików cookie, które są oferowane przez dostawców innych niż osoba, która zarządza ofertą online (w przeciwnym razie, jeśli są tylko pliki cookie innych dostawców, jest to nazywane „plikami cookie innych firm”).

Możemy użyć tymczasowych jak i stałych plików cookie i wyjaśnimy to w kontekście naszej polityki prywatności.

Jeśli użytkownicy nie chcą plików cookie zapisanych na swoim komputerze, zostaną poproszeni o wyłączenie tej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych niniejszej oferty online.

Ogólną sprzeczność z używaniem plików cookie wykorzystywanych w celach marketingowych online można znaleźć (w szczególności w przypadku śledzenia), za pośrednictwem strony internetowej USA http://www.aboutads.info/choices/ lub strony internetowej UE http://www.youronlinechoices.com/ . Dalsze przechowywanie plików cookie może zatrzymane, poprzez ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki. Proszę pamiętać, że nie wszystkie funkcje tej oferty online mogą być użyte.

Usuwanie danych

Przetworzone przez nas dane są usuwane lub ograniczone w ich przetwarzaniu zgodnie z art. 17 i 18 RB. O ile nie jest to wyraźnie określone w niniejszej polityce prywatności, przechowywane przez nas dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne, a ich usunięcie nie jest sprzeczne z żadnymi ustawowymi wymogami dotyczącymi pamięci masowej, chyba że dane nie zostaną usunięte, ponieważ jest to wymagane do innych i uzasadnionych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone. Oznacza to, że dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.

Zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w Niemczech przechowywanie odbywa się przez 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 HGB (księgi handlowe, inwentarze, bilanse otwarcia, roczne sprawozdania finansowe, listy handlowe, dokumenty księgowe itp.) Oraz przez 10 lat zgodnie z § 147 Abs 1 AO (książki, zapisy , Raporty zarządcze, dokumenty księgowe, pisma handlowe i handlowe, dokumenty dotyczące podatków itp.).

Zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Austrii przechowywanie odbywa się przez 7 lat, zgodnie z § 132 ust. 1 BAO (dokumenty księgowe, paragony/faktury, rachunki, paragony, dokumenty gospodarcze, zestawienie dochodów i wydatków, itp.), Przez 22 lata w związku z nieruchomościami i przez 10 lat w przypadku dokumentów związanych z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, usługami telekomunikacyjnymi, nadawczymi i telewizyjnymi świadczonymi osobom niebędącym przedsiębiorcami w państwach członkowskich UE, do których wykorzystywany jest Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

W razie potrzeby przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe na czas trwania naszej współpracy biznesowej, która obejmuje na przykład inicjowanie i realizację umowy. Należy zauważyć, że nasze stosunki handlowe są stałą gotowością do konserwacji maszyn i urządzeń, która jest projektowana od lat.

Przetwarzanie związane z działalnością gospodarczą

Ponadto przetwarzamy

– Dane dotyczące zamówienia (np. Przedmiot, termin, rodzaj klienta).

– Dane dotyczące płatności (np. Dane bankowe, historia płatności)

od naszych klientów, potencjalnych klientów i partnerów biznesowych w celu świadczenia usług objętych umowami, usług i obsługi klienta, marketingu, reklamy i badań rynkowych.

Hosting

Usługi hostingu, z których korzystamy, mają na celu świadczeniu usług w zakresie: infrastruktury,  platformy, mocy obliczeniowej, przechowywania, bazy danych, bezpieczeństwa i konserwacji technicznej, których używamy do obsługi tej usługi online.

Czyniąc to, my lub nasz dostawca usług hostingowych, przetwarzamy dane dotyczące inwentarza, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące umów, dane o użytkowaniu, metadane i dane komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających tę ofertę online w oparciu o nasze uzasadnione interesy w zakresie wydajnego i bezpiecznego świadczenia tej oferty online zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Art. 6 pkt 1 lit. f RODO w połączeniu z Art. 28 RODO (zawarcie umowy na realizację zamówienia).

Zbiór danych dostępu i plików dziennika

My, lub nasz dostawca hostingu, zbieramy na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f. RODO Dane dotyczące każdego dostępu do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tak zwane pliki dziennika serwera). Dane dostępu zawierają nazwę pobranej strony internetowej, plik, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych, komunikat o pomyślnym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i żądającego operatora.

Informacje dotyczące logowania są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania działań stanowiących nadużycie lub oszustwa) przez maksymalnie 3 miesiące, a następnie usunięte. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, są wyłączone z unieważnienia do czasu ostatecznego wyjaśnienia zdarzenia.

Usługi agencji

Przetwarzamy dane naszych klientów w ramach naszych usług kontraktowych, które obejmują doradztwo koncepcyjne i strategiczne, planowanie kampanii, oprogramowanie i projektowanie/doradztwo lub konserwację, kampanie/procesy/wdrożenie obsługi, administrowanie serwerem, usługi analizy danych/konsultingowe oraz usługi szkoleniowe.

Tutaj przetwarzamy dane dotyczące stanów (np. Dane podstawowe klientów, takie jak nazwiska lub adresy), dane kontaktowe (np. E-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. Dane wejściowe, zdjęcia, filmy wideo), dane dotyczące umów (np. Przedmiot, termin), dane dotyczące płatności (np. Rachunek bankowy, historia płatności), dane użytkowania i metadane (np. W kontekście oceny i pomiaru skuteczności działań marketingowych). Z zasady nie przetwarzamy specjalnych kategorii danych osobowych, chyba że są one składnikami zleconego przetwarzania. Dotyczy to naszych klientów, potencjalnych klientów i ich nabywców, użytkowników, odwiedzających stronę internetową lub pracowników, a także stron trzecich. Celem przetwarzania jest świadczenie usług kontraktowych, fakturowanie i obsługa klienta. Podstawa prawna przetwarzania wynika z Art. 6 pkt 1 lit. b RODO (usługi umowne), Art. 6 pkt 1 lit. f RODO (analiza, statystyki, optymalizacja, środki bezpieczeństwa). Przetwarzamy dane niezbędne do ustanowienia i wykonania usług kontraktowych oraz wskazujemy na potrzebę ich informacji. Ujawnienie informacji podmiotom zewnętrznym będzie możliwe tylko w przypadku, gdy będzie to wymagane przez zamówienie. Przetwarzając dane przekazane nam w ramach zamówienia, postępujemy zgodnie z instrukcjami klienta, a także z prawnymi wymogami przetwarzania zamówień zgodnie z art. Art. 28 RODO i przetwarzanie danych tylko w celu zamówienia.

Usuwamy dane po wygaśnięciu gwarancji prawnej i podobnych zobowiązań. konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata; w przypadku obowiązków związanych z archiwizacją prawną, usunięcie następuje po ich wygaśnięciu (6 lat, zgodnie z § 257 (1) HGB, 10 J, zgodnie z § 147 (1) AO). W przypadku danych ujawnianych nam w związku z zamówieniem przez klienta, usuwamy dane zgodnie ze specyfikacją zamówienia, czyli po zakończeniu zamówienia.

Świadczenie usług kontraktowych

Przetwarzamy dane o stanach (np. Nazwiska i adresy, a także dane kontaktowe użytkowników), dane dotyczące umów (np. Używane usługi, nazwiska osób kontaktowych, informacje o płatnościach) w celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych i usług zgodnie z art. Art. 6 pkt 1 lit. B. RODO. Zgłoszenia oznaczone jako obowiązkowe w formularzach internetowych są wymagane do zawarcia umowy.

W ramach korzystania z naszych usług online przechowujemy adres IP i czas każdego działania użytkownika. Przechowywanie odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy, a także ochronę użytkownika przed niewłaściwym użyciem i innym nieautoryzowanym użyciem. Przeniesienie tych danych na osoby trzecie nie ma miejsca, chyba że jest to konieczne do ścigania naszych roszczeń lub istnieje prawny obowiązek zgodnie z. Art. 6 pkt 1 lit. c RODO.

Przetwarzamy dane o użytkowaniu (np. Odwiedzane strony internetowe naszej oferty online, zainteresowanie naszymi produktami) i dane dotyczące treści (np. Wpisy w formularzu kontaktowym lub profilu użytkownika) w celach reklamowych w profilu użytkownika, aby pokazać użytkownikowi np. Referencje produktu na podstawie ich wcześniej używanych usług.

Skasowanie danych następuje po wygaśnięciu gwarancji prawnej i porównywalnych zobowiązań, konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata; w przypadku obowiązków związanych z archiwizacją prawną, usunięcie następuje po ich wygaśnięciu. Informacje na koncie klienta pozostają, dopóki nie zostaną usunięte.

Administracja, rachunkowość finansowa, organizacja biura, zarządzanie kontaktami

Przetwarzamy dane w kontekście zadań administracyjnych, a także organizacji naszej działalności, rachunkowości finansowej i zgodności z obowiązkami prawnymi, takimi jak archiwizacja. Przetwarzamy te same dane, które przetwarzamy w trakcie świadczenia naszych usług kontraktowych. Zasady przetwarzania to Art. 6 pkt 1 lit. c. RODO, Art. 6 pkt 1 lit. f. RODO. Przetwarzanie dotyczy klientów, potencjalnych klientów, partnerów biznesowych i odwiedzających witrynę. Wykonujemy dane czynności w celu: utrzymania działalności gospodarczej, wypełniania naszych obowiązków i świadczenia usług. Przetwarzaniem danych zajmuje się administracja, biuro rachunkowości finansowej, organizacja biura, archiwizacja danych, czyli jednostki istniejące już w firmie. Skreślenie danych pod względem wykonania umowy i komunikacji umownej odpowiada informacjom dostarczonym w tych czynnościach przetwarzania.

Czyniąc tak, ujawniamy lub przesyłamy dane do administracji finansowej, konsultantów, takich jak księgowi podatkowi lub audytorzy, a także do innych agentów opłat i dostawców usług płatniczych.

Ponadto przechowujemy informacje o dostawcach, promotorach i innych partnerach biznesowych na podstawie naszych interesów biznesowych, np. W celu skontaktowania się z Państwem później. Zasadniczo przechowujemy na stałe większość danych związanych z firmą.

Polityka prywatności w procesie aplikacyjnym

Przetwarzamy dane wnioskodawcy tylko w celu oraz w kontekście procesu składania wniosku zgodnie z wymogami prawnymi. Przetwarzanie danych wnioskodawcy odbywa się w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych w kontekście procesu zgłoszenia na postawie Art. 6 pkt 1 lit. b. RODO Art. 6 pkt 1 lit. f. RODO, chyba że przetwarzanie danych jest wymagane np. W kontekście procedur prawnych dla nas (w Niemczech stosuje się dodatkowo § 26 BDSG).

Proces składania wniosku wymaga od wnioskodawców dostarczenia nam danych wnioskodawcy. Niezbędne dane wnioskodawcy to (w przypadku formularza online są oznaczone gwiazdką): opis stanowiska pracy i informacje o osobie, adresach pocztowych i kontaktowych oraz dokumentach aplikacyjnych, takich jak list motywacyjny, CV i certyfikaty. Ponadto, wnioskodawcy mogą dobrowolnie przekazać nam dodatkowe informacje.

Przesyłając wniosek do nas, wnioskodawcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych do celów procesu składania wniosku, zgodnie z charakterem i zakresem określonym w niniejszej Polityce prywatności.

W zakresie, w jakim specjalne kategorie danych osobowych na podstawie Artykułu 9 (1) GDPR są przekazywane dobrowolnie w ramach procedury składania wniosków, ich przetwarzanie jest dodatkowo przeprowadzane zgodnie z Art. 9 (2). b RODO (np. dane dotyczące zdrowia, takie jak niepełnosprawność lub pochodzenie etniczne). O ile specjalne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RBP są wymagane od wnioskodawców w związku z procedurą składania wniosków, ich przetwarzanie jest dodatkowo prowadzone zgodnie z Art. 9 pkt 2 lit. PKBR (np. dane dotyczące zdrowia, jeśli jest to konieczne dla danego zawodu).

Jeśli jest to możliwe, wnioskodawcy mogą przesłać nam swoje aplikacje za pośrednictwem formularza online na naszej stronie internetowej. Dane będą szyfrowane i przekazywane do nas zgodnie ze aktualnymi standardami.

Ponadto, wnioskodawcy mogą wysyłać nam swoje aplikacje za pośrednictwem poczty e-mail. Należy jednak pamiętać, że wiadomości e-mail zazwyczaj nie są wysyłane w postaci zaszyfrowanej i wnioskodawcy sami muszą zapewniać szyfrowanie. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłanie wniosku między nadawcą a odbiorem na naszym serwerze i zalecamy skorzystanie z formularza online lub przesyłki pocztowej. Zamiast składać wniosek za pośrednictwem formularza online i poczty elektronicznej, wnioskodawcy nadal mają możliwość przesłania nam wniosku pocztą.

Dane dostarczone przez wnioskodawców mogą być przez nas dalej przetwarzane w przypadku pozytywnego wniosku o zatrudnienie. W przeciwnym razie, jeśli podanie o ofertę pracy nie powiedzie się, dane kandydatów zostaną usunięte. Dane kandydatów zostaną również usunięte w przypadku wycofania wniosku, do którego wnioskodawcy mają prawo w dowolnym momencie.

Odwołanie jest przedmiotem uzasadnionego anulowania kandydata, po upływie okresu sześciu miesięcy, tak abyśmy mogli odpowiedzieć na wszelkie dalsze pytania do wniosku i spełnienia naszych zobowiązań wynikających z ustawy o równym traktowaniu. Faktury za zwrot kosztów podróży są archiwizowane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Kontaktowanie

Kontaktując się z nami (np. Za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych), informacje przekazane przez użytkownika, aby przetworzyć wniosek kontaktowy są przetwarzane zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. b) RODO. Informacje o użytkownikach mogą być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientem („system CRM”) lub porównywalnej organizacji wniosku.

Usuwamy żądania, jeśli nie są już wymagane. Sprawdzamy konieczność co dwa lata; Ponadto obowiązują prawne obowiązki archiwizacji.

Komentarze i posty

Jeśli użytkownicy zostawiają komentarze lub inne uwagi, ich adresy IP są zapisywane. Działania te są oparte na naszych uzasadnionych interesach w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f. RODO przechowywane przez 7 dni. Jest to dla naszego własnego bezpieczeństwa, jeśli ktoś pozostawia treści niezgodne z prawem w komentarzach i komentarzach (obelgi, zabroniona propaganda polityczna itp.). W tym przypadku sami możemy być ścigani za komentarz lub post i dlatego chcemy znać tożsamość autora.

Subskrypcja komentarzy

Komentarze mogą być zgłaszane przez użytkowników za ich zgodą na podstawie z. Art. 6 pkt 1 lit. RODO. Użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby potwierdzić, że są właścicielami wprowadzonego adresu e-mail. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z subskrybowania bieżących komentarzy. E-mail z potwierdzeniem będzie zawierał uwagi na temat opcji odwołania. W celu potwierdzenia zgody użytkowników przechowujemy termin logowania wraz z adresem IP użytkowników i usuwamy te informacje, gdy użytkownicy wylogowują się z subskrypcji.

Możesz anulować otrzymanie naszych subskrypcji w dowolnym momencie, tj. Odwołać swoją zgodę. Możemy zapisać przesłane adresy e-mail przez maksymalnie trzy lata w oparciu o nasze uzasadnione interesy, zanim je usuniemy, aby uzyskać uprzednią zgodę. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celów ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o anulowanie jest możliwy w każdej chwili, pod warunkiem, że w tym samym czasie potwierdzone zostanie poprzednie istnienie zgody.

Newsletter

Poniższe informacje informują o zawartości naszego Newslettera, a także o procedurach rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o Twoim prawie do sprzeciwu. Zapisując się do naszego Newslettera, zgadzasz się na pokwitowanie i opisane procedury.

Treść newslettera: Wysyłamy biuletyny, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne z informacją reklamową (dalej „biuletyn”) tylko za zgodą odbiorcy lub zezwolenia prawnego. O ile treść biuletynu jest konkretnie opisana, są one autorytatywne dla zgody użytkowników. Nawiasem mówiąc, nasz biuletyn zawiera informacje zarówno o nas jak i o naszych usługach.

Podwójne logowanie: rejestracja w naszym biuletynie odbywa się w ramach tzw. Procedury podwójnego wyboru. Oznacza to, że po zalogowaniu się otrzymasz e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się za pomocą nieposiadanych adresów e-mail. Rejestracja do biuletynu zostanie zarejestrowana w celu potwierdzenia procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie danych logowania i potwierdzenia, a także adresu IP. Podobnie rejestrowane będą zmiany danych przechowywanych przez dostawcę usług przewozowych.

Oświadczenie: Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie nazwiska w biuletynie dla adresów osobistych.

Niemcy: wysyłanie biuletynu i związany z nim pomiar efektyywności opiera się na zgodzie odbiorcy oparte na podstawie Art. 6 pkt 1 lit. a, Art. 7 RODO w połączeniu z § 7 (2) nr 3 UWG lub na podstawie zezwolenia ustawowego na podstawie art. § 7 Abs. 3 UWG.

Rejestrowanie procesu rejestracji odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z. Art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Nasze zainteresowanie polega na korzystaniu z przyjaznego i bezpiecznego systemu newslettera, który służy zarówno naszym interesom biznesowym, jak i oczekiwaniom użytkowników, a także pozwala nam potwierdzić naszą zgodę.

Rozwiązanie/Cofnięcie – Mogą Państwo anulować otrzymywanie naszego biuletynu w dowolnym momencie, tj. Odwołać swoją zgodę. Link do anulowania biuletynu można znaleźć na końcu każdego biuletynu. Możemy zapisać przesłane adresy e-mail przez maksymalnie trzy lata w oparciu o nasze uzasadnione interesy,  aby udowodnić uprzednią zgodę. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celów ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o anulowanie jest możliwy w każdej chwili, pod warunkiem, że w tym samym czasie potwierdzone zostanie poprzednie istnienie zgody.

Newsletter – dostawca usług wysyłania

Biuletyny zostaną wysłane przez MailChimp, dostawcę usług pocztowych Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave # 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Politykę prywatności dostawcy usług przewozowych można obejrzeć tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Group LLC jest certyfikowana zgodnie z Umową o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskimi standardami ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Dostawca usług przewozowych opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. Art. 6 pkt 1 lit. f RODO i umowa o realizację zamówienia zgodnie z art. Art. 28 (3) zdanie 1 RODO.

Dostawca usług wysyłania może wykorzystywać dane odbiorcy w formie anonimowej, tj. Bez przypisywania do użytkownika, w celu optymalizacji lub ulepszenia własnych usług, np. W celu optymalizacji technicznej wysyłki i prezentacji biuletynów lub do celów statystycznych. Jednak dostawca usług przewozowych nie wykorzystuje danych naszych odbiorców biuletynu do samodzielnego adresowania lub przekazywania danych stronom trzecim.

 

Newsletter – Pomiary osiągnięć

Biuletyny zawierają tak zwany „web beacon”, czyli plik wielkości piksela, który jest pobierany z serwera, gdy newsletter jest otwierany przez nasz serwer lub, jeśli korzystamy z dostawcy usług wysyłkowych. To połączenie będzie początkowo zbierać informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, a także adres IP i czas pobrania.

Informacje te są wykorzystywane do poprawy technicznej wydajności usług w oparciu o ich specyfikacje lub odbiorców oraz ich nawyki czytelnicze, w oparciu o ich lokalizacje (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasy dostępu. Badania statystyczne obejmują również ustalenie, czy biuletyny zostaną otwarte, kiedy zostaną otwarte i które linki zostaną kliknięte. Ze względów technicznych informacje te można przypisać do poszczególnych odbiorców biuletynów. Jednakże nie jest to ani naszym celem, ani, jeśli jest stosowany, celem dostawcy usług przewozowych do obserwowania poszczególnych użytkowników. Oceny służą nam znacznie bardziej do rozpoznawania zwyczajów czytelniczych naszych użytkowników i do dostosowywania naszych treści do nich lub do wysyłania różnych treści w zależności od zainteresowań naszych użytkowników.

Jetpack (statystyki WordPress)

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszej oferty online w rozumieniu Art. 6 (1). RODO) korzystamy z wtyczki Jetpack (tutaj podfunkcja „WordPress Stats”), która obejmuje Obejmuje narzędzie oceny statystycznej dostępu dla odwiedzających i Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, USA. Jetpack wykorzystuje tak zwane „cookies”, pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i które umożliwiają analizę Państwa korzystania z witryny.

Automattic jest certyfikowany zgodnie z ustawą o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z tej oferty online są przechowywane na serwerze w USA. Tutaj profile użytkowników użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych, które są wykorzystywane wyłącznie do analizy, a nie do celów reklamowych. Aby uzyskać więcej informacji, proszę wejść na stronę Automatics Privacy Policy: https://automattic.com/privacy/ i pliki cookie Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.

Google Analytics

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszej oferty online w rozumieniu Art. 6 (1). RODO) korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC („Google”). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Firma Google uzyskała certyfikat zgodnie z Umową o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu, aby ocenić wykorzystanie naszej oferty internetowej przez użytkowników, sporządzić raporty dotyczące działań w ramach tej oferty online oraz zapewnić nam dodatkowe usługi związane z korzystaniem z tej oferty online i korzystania z Internetu. W takim przypadku anonimowe profile użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych.

Używamy tylko Google Analytics z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Użytkownicy mogą zapobiegać przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z oferty online oraz przetwarzaniem takich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=PL.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z danych Google, zatrudnianiu i dyskwalifikowaniu, zapoznaj się z Polityką prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads) i ustawieniami reklam reklam Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po 14 miesiącach.

Tawk Analytics

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszej oferty internetowej w rozumieniu Art. 6 (1). RODO) korzystamy z tawk.to – usługi czatu internetowego z funkcją analizy. Tawk używa plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników są zwykle przekazywane do serwera tawk i tam przechowywane.

Tawk wykorzysta te informacje w naszym imieniu, aby ocenić wykorzystanie naszej oferty online przez użytkowników, sporządzić raporty dotyczące działań w ramach tej oferty online i zapewnić nam inne usługi związane z korzystaniem z tej oferty internetowej i korzystania z Internetu. W takim przypadku anonimowe profile użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi. Użytkownicy mogą sprzeciwić się usłudze czatu, wstrzymując się, co skutkuje brakiem przechowywania danych; Ponadto użytkownicy mogą zażądać usunięcia swoich danych pod adresem tawk.to. Za dane osobowe ujawniane na czacie przez użytkownika odpowiedzialny jest użytkownik. W przypadku korzystania z usługi specyfikacja takich danych nie jest konieczna, a zatem leży w swobodnym interesie użytkownika czatu.

Obecność online w mediach społecznościowych

Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych i platformach, aby komunikować się z klientami, potencjalnymi i aktywnymi użytkownikami oraz informować ich o naszych usługach. Podczas nawiązywania połączenia z odpowiednimi sieciami i platformami warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych mają zastosowanie do ich odpowiednich operatorów.

O ile w naszej polityce prywatności nie określono inaczej, przetwarzamy dane użytkowników w zakresie, w jakim komunikują się z nami w sieciach społecznościowych i platformach, np. Piszą artykuły o naszej obecności w Internecie lub wysyłają nam wiadomości.

Integracja usług i treści stron trzecich

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszej oferty online w rozumieniu Art. 6 (1). RODO), korzystamy z treści lub usług oferowanych przez zewnętrznych dostawców w celu dostarczenia ich treści i usług. Zaliczają się do nich również usługi, takie jak filmy lub czcionki (określane zbiorczo jako „treść”).

To zawsze sugeruje, że zewnętrzni dostawcy tych treści dostrzegają adres IP użytkowników, ponieważ inaczej nie mogliby przesłać zawartości do przeglądarki bez adresu IP. Adres IP jest zatem wymagany do prezentacji tych treści. Staramy się wykorzystywać wyłącznie treści, których dostawcy używają adresu IP wyłącznie do dostarczenia treści. Osoby trzecie mogą również wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczne grafiki, określane również jako „sygnały nawigacyjne”) do celów statystycznych lub marketingowych. „Tagi pikselowe” mogą służyć do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Anonimowe informacje mogą być również przechowywane w ciasteczkach na urządzeniu użytkownika i mogą obejmować, między innymi, informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje dotyczące korzystania z naszej oferty online.

Youtube

Umieszczamy filmy na platformie YouTube firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated.

Czcionki Google

Dołączamy czcionki („Czcionki Google”) dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Włączamy funkcję wykrywania botów, na przykład przy wprowadzaniu formularzy online („ReCaptcha”) udostępnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated.

Mapy Google

Zamieszczamy mapy z usługi Google Maps świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP użytkowników i dane o lokalizacji, ale nie są one gromadzone bez ich zgody (wyrażonej zazwyczaj w ustawieniach urządzeń mobilnych). Dane mogą być przetwarzane w USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated.

Używanie wtyczek społecznościowych Facebooka

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszej oferty online w rozumieniu Art. 6 (1) f. RODO) korzystamy z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) portalu społecznościowego facebook.com, który obsługiwane przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą reprezentować elementy interakcji lub treści (np. Filmy, grafika lub tekst) i mogą być rozpoznawane przez jedno z logo Facebooka (biały „f” na niebieskim kafelku, określenia „Lubię to” lub znak „Kciuka w górę” ) lub są oznaczone dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd Facebook Social Plugins można obejrzeć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook jest certyfikowany zgodnie z Umową o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Kiedy użytkownik wywołuje funkcję oferty online, zawierającą taką wtyczkę, jego urządzenie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczki jest przesyłana przez Facebooka bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. W tym procesie profile użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych. W związku z tym informujemy użytkowników, że nie mamy wpływu na ilość danych gromadzonych przez Facebooka za pomocą tej wtyczki.

Poprzez włączenie wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do swojego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład naciśnij przycisk Lubię lub zostaw komentarz, informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook dowie się i zapisze swój adres IP. Według Facebooka przechowywany jest tylko anonimowy adres IP w Niemczech.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/,

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook gromadził dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z jego danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka i usunąć pliki cookie przed skorzystaniem z naszej oferty online. Inne ustawienia oraz odwołania dotyczące wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem amerykańskiej strony http://www.aboutads.info/choices/ lub stronę UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. Są przyjęte dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

Twitter

W ramach naszej oferty online można uwzględnić funkcje i zawartość usługi Twitter oferowanej przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Mogą to być na przykład treści, takie jak obrazy, filmy lub tekst i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą promować swoje usługi dotyczące treści, zasubskrybować innych autorów albo nas. Jeśli użytkownicy są członkami platformy Twitter, Twitter może przypisać połączenie wyżej wymienionych treści i funkcji profilom użytkowników. Twitter jest certyfikowany zgodnie z Umową o Ochronie Prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Polityka prywatności: https://twitter.com/privacy, Rezygnacja: https://twitter.com/personalization.

Instagram

W ramach naszej oferty internetowej można włączyć funkcje i zawartość usługi Instagram oferowanej przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Mogą to być na przykład treści, takie jak obrazy, filmy lub tekst i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą wyrazić swoją przychylność w odniesieniu do treści, zasubskrybować innych autorów lub nas. Jeśli użytkownicy są członkami platformy Instagram, Instagram może przypisać wywołanie wyżej wymienionych treści i funkcji profilom użytkowników. Polityka prywatności Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest

W ramach naszej oferty online można włączyć funkcje i treść serwisu Pinterest Pinterest Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, Kalifornia, 94301, USA. Mogą to być na przykład treści, takie jak obrazy, filmy lub tekst i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą ogłaszać swoją usługę dotyczącą treści, zasubskrybować autorów treści lub nas. Jeśli użytkownicy są członkami platformy Pinterest, Pinterest może przypisać wywołanie wyżej wymienionych treści i funkcji profilom użytkowników. Polityka prywatności na Pinterest: https://about.pinterest.com/privacy-policy.

Xing

W ramach naszej oferty online funkcje i zawartość usługi Xing oferowane przez XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy, mogą być dołączone. Mogą to być na przykład treści, takie jak obrazy, filmy lub tekst i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą ogłaszać swoją usługę dotyczącą treści, zasubskrybować autorów treści lub nas. Jeśli użytkownicy są członkami platformy Xing, Xing może przypisać wywołanie powyższych treści i funkcji profilom użytkowników tam. Polityka prywatności Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn

W ramach naszej oferty online można włączyć funkcje i zawartość usługi LinkedIn oferowanej przez LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Mogą to być na przykład treści, takie jak obrazy, filmy lub tekst i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą ogłaszać swoją usługę dotyczącą treści, zasubskrybować autorów treści lub nas. Jeśli użytkownicy są członkami platformy LinkedIn, LinkedIn może przypisać połączenie powyższych treści i funkcji do profili użytkowników. Oświadczenie o ochronie treści LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, LinkedIn jest certyfikowany zgodnie z Umową o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, rezygnacja: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.